چاپ روی سطوح مختلف (Printed Substrates)

چاپ بر روی سطوح پنل های مختلف


علامت هایی که بر روی مواد اساسی چاپ شده اند، یک طرف سخت و ظاهر جلوی صاف دارند. این برای برنامه های خاص نشانگر لازم است، ارائه گرافیک با ثبات اضافه شده است که شامل گزینه برای لمینیت برای حفاظت اضافی است. زیربناهای انتخابی از آکریلیک روشن، به هیئت مدیره فوم و آلومینیوم در فضای باز،برای تقویت پیام های مارکدار برای استفاده درازمدت در نظر گرفته شده